Általános szerződési feltételek és kapcsolódó dokumentumok

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2022. 09. 15

Általános szerződési feltételek törzsrész

Általános szerződési feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan

Hatályos: 2022. 12. 01.

Általános szerződési feltételek

arrow right

Hatályos: 2022. 09. 15.

Általános szerződési feltételek összevont

arrow right

Mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői, speciális rendelkezések

Hatályos: 2022. 12. 01.

Mobil szolgáltatások

arrow right

Általános szerződési feltételek mobil szolgáltatásokra vonatkozóan, értékesíthető díjcsomagok, díjak, díjazások

Hatályos: 2022. 12. 01.

Mobil díjszabás

arrow right

Általános szerződési feltételekre, mobil szolgáltatásokra, mobil díjszabásra vonatkozó módosítások kivonata

Hatályos: 2022. 12. 01.

Módosítások kivonata

arrow right

Szolgáltató adatai

Név
Extranet Kft.
Cím
1163 Budapest, Kőszál u. 14.
Adószám
13497453-2-42

Előfizető adatai

Név
Név
Cím
Cím
Adószám
12345678-1-23

Kapcsolattartó adatai

Név
Név
Mobilszám
Mobilszám
E-mail cím
E-mail cím

Szolgáltatások, csomagok és havi bruttó árak

Internet
Korlátlan
1.999
Hang
Korlátlan
1.999
Tv
Max, HBO
1.999

Hűségnyilatkozatra vonatkozó adatok

Hűségnyilatkozat hossza
Nincs

nyilatkozatok elfogadásának időpontjai

Szerződések, ÁSZF-ek és mellékletek
2022.01.01 23:59:04
Adatkezelési nyilatkozat
2022.01.01 23:59:04

1. Általános információk

A jelen szerződési feltételek az Extranet Internet Kft. (rövidített cégnév: Extranet Kft.), továbbiakban, mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást megrendelő Előfizető között létrejött szerződéses jogviszonyra vonatkozik.
A szerződés elengedhetetlen részét képezi az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltétele hang- és adatszolgáltatáshoz, televízió szolgáltatáshoz, melléklet. Amennyiben az alaphálózati szolgáltató és az Extranet Internet Kft. ezen szerződésének bizonyos pontjai ütköznek, úgy a jelen szerződési feltételek érvényesek.

2. Fogalmak

Szerződés: A jelen dokumentum, melynek pontjait mindkét fél magára nézve kötelezően elfogad. A szolgáltatás nem rendelhető meg ezen szerződés elfogadása nélkül. A szolgáltatás igénybevételével az Előfizető a szolgáltatás minden feltételét és dokumentumát elfogadja.

A szerződés két részből áll, a jelen dokumentum, mint a Szolgáltató szerződési feltételei, és az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltételei. Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, akkor a Szolgáltató feltételei az irányadók.
A szolgáltatás megrendelésével az Előfizető mindkét szerződést kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató és az alaphálózati szolgáltató a szerződési feltételeit a honlapjukon teljes terjedelmében nyilvánosan közzéteszi. A Szolgáltató és az alaphálózati szolgáltató a szerződési feltételeit bármikor módosíthatják, ezt a honlapjukon teljes terjedelmében nyilvánosan közzéteszik, és az előfizetőt erről - pl. a számlalevélben - értesítik. Amennyiben bármelyik szerződés módosítás az Előfizetőt jelentősen hátrányosan érinti, a szerződést az értesítést követő 8 napon belül, azonnali hatállyal felmondhatja.

Előfizető: Az a természetes személy vagy szervezet, aki a Szolgáltatóval szerződést köt, és vállalja a szerződés betartását. Az Előfizető személye a szerződés és akár a hűségnyilatkozat közben is változtatható, amennyiben az új Előfizető magára nézve elfogadja az adott szerződés feltételeit.

Kapcsolattartó: Az a természetes személy, aki az Előfizető nevében a Szolgáltatónál eljárhat, illetve a Szolgáltató az ő elérhetőségein keresztül fog az Előfizető felé kommunikálni. A kapcsolattartó adatait az Előfizető a szolgáltatás megrendelésekor adja meg és az bármikor módosítható.

Felhasználási cím: Az a földrajzi cím, ami az internetes címadatbázisokban is megtalálható, és ahol az Előfizető a szolgáltatást döntő részben igénybe fogja venni.

Személyes adatok: Természetes személy előfizető esetén azok az információk, melyekkel az Előfizető egyértelműen beazonosítható. Szervezet esetén az ügyvezető vagy a jelentős befolyással bíró tulajdonos adatait kéri a Szolgáltató.
Szolgáltató: Az általános információk bekezdésben szereplő cég, akivel az Előfizető szerződést köt. Az Előfizetőnek a megrendeléshez, módosításhoz, hibabejelentéshez vagy felmondáshoz a Szolgáltatóhoz kell fordulnia. A szolgáltatást műszaki teljesítését az alaphálózati szolgáltató végzi.

Számlázási cím: Természetes személy előfizető esetén a lakcímkártya címadatai, szervezet esetén a bejegyző végzés címadatai. A számlázási cím eltérhet a felhasználási és a szállítási címtől.

Szállítási cím: Az a földrajzi cím, ahol az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket át kívánja venni, és ami az internetes címadatbázisokban is megtalálható.

3. Szolgáltatás tartalma

A Szolgáltató adat- és hangalapú távközlési szolgáltatást nyújt közvetített szolgáltatásként, melyhez a Szolgáltató saját tulajdonú eszközöket biztosít.

A szolgáltatás a honlapon meghirdetett csomag jellemzőkkel vehető igénybe, ezek változásáról a Szolgáltató az Előfizetőt a honlapján és a számláiban értesíti.

Az adatalapú szolgáltatás területi hatálya és a csomagban foglalt adatforgalmi keret mennyisége:

 • Korlátlan adatforgalmi kerettel rendelkező csomag esetén Magyarország területén korlátlan, az EU1 díjzónában az alaphálózati szolgáltató díjcsomagjai szerint,
 • Adatforgalmi kerettel rendelkező csomagok esetén Magyarország területén és az EU1 díjzónában (összesen) az adott csomagban foglalt adatkeret,
 • EU1 díjzónán kívül adatforgalmi keret nem áll rendelkezésre.


Külföldön igénybe vett adatkeret (adatroaming) lefogyása esetén az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltételei szerinti túlforgalmazási díjat számít fel a Szolgáltató, maximum havonta 50 EUR + ÁFA összegben, utána az adatszolgáltatás lekapcsolásra kerül, és a számlafordulóig bővítés nem kérhető.

A hang alapú szolgáltatás területi hatálya és a csomagban foglalt szolgáltatások:  

 • Magyarországról Magyarországra indított és fogadott hívások,
 • EU1 díjzónából EU1 díjzónába indított és fogadott hívások,
 • EU csomag esetén az EU1 díjzónából az EU1 díjzónába indított és fogadott hívások,
 • Az SMS és MMS küldése az alaphálózati szolgáltató hálózatában korlátlan, azonkívül pedig az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltételei szerint.


Az alábbi szolgáltatásokat a hang alapú díjcsomag nem tartalmazza, így azok a normál havidíjon felül kiszámlázásra kerülnek:

 • Magyarországról külföldre indított hívások (nemzetközi hívás az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltételei szerint),
 • EU1 díjzónán kívülről indított vagy fogadott hívások (nemzetközi hívás és roaming hívás fogadás az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltételei szerint)


A tévészolgáltatás területi hatálya Magyarország.

4. Szerződés megkötése

A szolgáltatás igénybe vételének feltétele a szerződés megkötése. A szerződés megkötése elektronikus úton, a Szolgáltató internetes honlapján, a megrendeléskor történik. A szerződéskötés feltételei, valamint az ehhez szükséges okmányok és dokumentumok az alábbiak:

 • érvényes magyar személyi igazolvány vagy magyar jogosítvány,
 • magyarországi bejelentett lakcím, valamint az ezt igazoló érvényes magyar lakcímkártya,
 • megrendeléskor elektronikusan elfogadott adatkezelési nyilatkozat.


Amennyiben a szerződést nem magánszemély köti, úgy a fenti okmányokat a cég bejegyzett képviselőjére vonatkozóan szükséges megküldeni, illetve ezeken felül a következő dokumentumok benyújtása szükséges:

 • magyarországi cégbírósági végzés, ennek hiányában, bejegyzési határozat,
 • aláírási címpéldány, ennek hiányában a vállalkozás képviseleti igazolása,
 • aláírt, valamint két tanúval hitelesített kezességvállalási nyilatkozat.


Az Előfizető a szerződést csak saját nevében kötheti, meghatalmazást másnak nem adhat. A dokumentumokat megrendeléskor elektronikusan kell benyújtani, melyeket a Szolgáltató zárt rendszerben tárol.

Az adatok megadásával az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azok tartalmát a magyarországi hatóságok nyilvántartásából a Szolgáltató lekérdezhesse. Amennyiben az Előfizető adatai nem egyeznek a hatósági nyilvántartással, akkor a szerződés külön adminisztrációs díj megfizetése mellett, a hatóságnál nyilvántartott adatokkal jön létre.
Amennyiben a fenti okmányok nem érvényesek, lejártak vagy nem kerültek beküldésre, akkor - az Előfizető értesítése mellett - a szerződéskötési kérelem felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az Előfizető az okmányokat és dokumentumokat helyesen meg nem küldi. Ezek a feltételek a céges dokumentumokra is vonatkoznak. Cégek szerződéskötése esetén kezességvállalási nyilatkozatot a Szolgáltató csak a cég bejegyzett képviselőjétől vagy többségi magánszemély tulajdonosától fogad el.

Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató minden előfizetőjének egyedi áron biztosítja a termékeit és a szolgáltatásait, így mind az árakat, mind azok számítási módját, az Előfizető és a Szolgáltató üzleti titokként kezelik.
Az Előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést bárkitől indoklás nélkül megtagadhatja, vagy a létrejött szerződést bármikor, azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja. Ebben az esetben az előre befizetett, de fel nem használt egyenleget a Szolgáltató 30 napon belül visszautalja az Előfizetőnek.

A Szolgáltató az alábbi esetekben a szerződéskötést megtagadhatja:

 • magyarországi lakcímmel nem rendelkező természetes személy,
 • 18. életévét be nem töltött vagy önállóan cselekvőképtelen természetes személy,
 • magyarországon bejegyzett és működő banknál vezetett bankszámlával nem rendelkező természetes személy,
 • magyarországi székhellyel nem rendelkező szervezet,
 • magyarországon bejegyzett és működő banknál vezetett bankszámlával nem rendelkező szervezet,
 • csőd-, felszámolási, végrehajtási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban a szervezetnél,
 • szervezet esetén a bejegyzett képviselőre és a készfizető kezesre is a természetes személyre vonatkozó feltételek érvényesek,
 • minden olyan esetben, amelyben a szerződéskötés a Szolgáltatónak üzleti kockázatot jelent.

5. Szerződés módosítása

A szerződés módosítása az Előfizető kezdeményezésére a Szolgáltató internetes ügyfélkapujában történik. A változás érintheti az Előfizető személyét és a megrendelt szolgáltatást egyaránt.
Az Előfizető köteles az adataiban, kapcsolattartási elérhetőségeiben, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni.
Nem természetes személy Előfizető köteles az ellene megindult csőd-, felszámolási, végrehajtási valamint végelszámolási eljárásról a Szolgáltatót a folyamat megindítását követően ugyancsak haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató ebben az esetben a szolgáltatási díjra vonatkozóan az Előfizetőtől fizetési biztosítékot kérhet vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban a saját, ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől és a készfizető kezestől egyaránt.

6. Hűségnyilatkozat szabályai

A felek a szerződést hűségnyilatkozattal kötik, melyet a Szolgáltató a honlapján meghirdet, valamint a szerződési feltételekben rögzít és az ügyfélkapuban is megjelenít.


  Amennyiben az Előfizetőnél eszköz módosítás szükséges, pl. meghibásodás vagy bővítés miatt, akkor a Szolgáltató a hűségnyilatkozatot a megfelelő csomagra fogja módosítani (a hűségnyilatkozat nem rövidülhet), melyet az Előfizető kifejezetten tudomásul vesz.

  Az Előfizető vállalja, hogy a hűségnyilatkozat végéig nem vált kisebb havi összegű csomagra, mint amit megrendelt. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor a Szolgáltató jogosult a különbséget a hűségnyilatkozat végéig egy összegben, kötbérként, a csomagváltáskor kiszámlázni.

  Az Előfizető a hűségnyilatkozatot az ügyfélkapuban az ott meghatározott akciós feltételekkel és időtartamra meghosszabbíthatja, melyet a Szolgáltató közvetlenül az ügyfélkapuban rögtön vissza is igazol. A hűség hosszabbítás szerződésmódosításnak minősül, melyet az Előfizető kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogad, hiszen az ügyfélkapuba a belépés csak az Előfizető által ismert jelszóval történhet.

  7. Szolgáltatás megkezdése és működése

  A szolgáltatás megkezdésének feltétele a hiánytalanul megküldött dokumentumok megléte, valamint a megrendelt szolgáltatás csomagjához tartozó díjbekérő maradéktalan megfizetése. A szolgáltatáshoz szükséges eszközök átadása és a szolgáltatás megkezdésének határideje 14 nap.

  A szolgáltatáshoz szükséges termékeket a Szolgáltató futárszolgálattal küldi ki, melynek költségei az Előfizetőt terhelik, kivéve a szolgáltatás megrendelésekor. Ha az Előfizető azt kifejezetten igényli, akkor időpontegyeztetés után a termékek átadása és átvétele a Szolgáltató logisztikai központjában térítésmentesen is történhet. A termékeket az Előfizető a Szolgáltató székhelyére küldheti vissza olyan szolgáltatóval (futárszolgálattal), amely az adott címre, az előre jelzett időpontban a csomagot kihozza. A Szolgáltató más helyszínen és más módon termék átvételt nem vállal és nem vesz át.

  A Szolgáltató a szolgáltatáshoz biztosított eszközöket beállítva és tesztelve küldi meg az Előfizetőnek, ezért azok a bekapcsolás után egy perccel további beállítások nélkül működőképesek. Amennyiben az előfizető vezeték nélküli csatlakozással rendelte a szolgáltatást, akkor az ehhez szükséges kapcsolódási információ az eszköz hátoldalán vagy alján találhatók. Az Előfizető kötelessége a készülékekhez küldött használati útmutató átolvasása és az ennek megfelelő eszközhasználat.

  8. Felhasznált eszközök és szolgáltatás átadási pont

  Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a részére elküldött eszközöket felbontja, beállítja és teszteli, ezért a termékek nem gyári, illetve bontott és visszazárt csomagolásban érkeznek.
  Az Előfizető ugyancsak tudomásul veszi, hogy a megrendeléskor kapott, és a szolgáltatáshoz szükséges eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik (kivéve, ha az Előfizető megvásárolta azokat), így azok állagmegóvása és visszaszolgáltatási kötelezettsége az Előfizetőt terhelik. A szerződés felmondás normál feltétele (szolgáltatástól függően) az eszközök maradéktalan visszaküldése a Szolgáltatóhoz az Előfizető által és költségére.

  A szolgáltatás átadási pontja a Szolgáltató által biztosított simkártya vagy router kimenete. A szolgáltatás működéséhez szükséges alapberendezéseket (pl. telefon, tablet, számítógép, tévé, elosztók, stb.) az Előfizető biztosítja, vagy a Szolgáltatótól rendelheti. Az eszközök karbantartása és áramellátása az Előfizető feladata.
  Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatótól - cserére, meghibásodás vagy bővítés miatt - további eszközöket átvesz, azokra is a fenti pontok érvényesek.

  9. Kaució és kötbér

  A szolgáltatáshoz szükséges és az előfizető által megrendelt eszközöket a Szolgáltató az Előfizetőnek a szolgáltatás időtartamára kölcsönadja.

  A szolgáltatásra, illetve az eszközökre a Szolgáltató előre fizetett kauciót kérhet, illetve utólag fizetett kötbért követelhet.
  Amennyiben a Szolgáltató az eszközeit, valamint annak tartozékait határidőre, hiánytalanul nem kapja vissza, azok fizikailag megsérültek, vagy nem működőképesek, illetve az Előfizetőnek a szolgáltatásokból eredő lejárt tartozása keletkezik, akkor az Előfizetőt kötbér terheli, illetve a Szolgáltató a kaucióból levonhatja azokat.

  A kaució és a kötbér értéke megegyezik az adott eszköz a Szolgáltatónál nyilvántartott kiskereskedelmi árakkal.

  A szerződés felmondást és elszámolást követően, ha az Előfizető nem kíván más szolgáltatást igénybe venni a Szolgáltatónál, akkor a kaució visszafizetési igényét az ügyfélkapuban kell jeleznie a Szolgáltató felé, aki ezt 30 napon belül visszautalja az előfizetőnek. Az utaláshoz szükséges bankszámlaszám meglétéről az előfizetőnek kell gondoskodnia.

  10. Eszközök állagmegóvása


  Az Előfizető kötelessége, hogy a kapott eszközökre a jó gazda gondosságával vigyázzon. A túlfeszültség (pl. villám) által okozott kár az Előfizető terhére esik. Az eszközök nagy értéke miatt a Szolgáltató javasolja szünetmentes tápegység beszerzését és bekötését, valamint vagyonbiztosítás megkötését.

  11. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök

  A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket az Előfizető biztosítja, melyek a következők lehetnek:

  • mobiltelefon,
  • tablet,
  • számítógép,
  • tévé,
  • okoseszköz,
  • hálózati elosztó, stb.


  A Szolgáltató bázisállomása és a Szolgáltató által biztosított eszközök közötti internet sebessége eltérhet a Szolgáltató által biztosított eszközök és az Előfizető eszközei közötti sebességtől, adathordozó közegtől függően, az alábbiak szerint:

  • simkártya esetén az Előfizető által biztosított készülék jellemzői alapján,
  • 4G mobil router esetén vezetékes csatlakozásnál 100 Mbit/s, vezeték nélküli csatlakozásnál 150 Mbit/s,
  • 4G+ mobil router esetén vezetékes csatlakozásnál 300 Mbit/s, vezeték nélküli csatlakozásnál 300 Mbit/s.


  Az Előfizető által csatlakoztatott eszközök kompatibilitásának ellenőrzése és biztosítása az Előfizető feladata.
  Amennyiben az Előfizető által csatlakoztatott eszközök vagy vezeték nélküli jeltovábbítás esetén a műszaki jellemzők nem ideálisak, akkor a fenti sebességtől csak lassabb adatátvitel érhető el.

  A mobilinternet routert nem tartalmazó csomagokban csak simkártya található, amely önmagában nem használható sem internet szolgáltatás igénybevételére, sem beszélgetésre. Ehhez legalább 4G képes mobilkészülékkel és lefedettséggel kell rendelkeznie az Előfizetőnek.

  Az eSIM csomag használatához eSIM képes készülékkel, a VoLTE igénybevételéhez VoLTE képes készülékkel, az 5G-s internet igénybevételéhez pedig 5G-s készülékkel és lefedettséggel kell rendelkeznie az Előfizetőnek.

  12. Ügyféllel való kapcsolattartás és ügyfélkapu

  Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elérésének elsődleges kommunikációs csatornája a Szolgáltató weboldala és ügyfélkapuja, melyekben a Szolgáltató mind a meglévő, mind az új Előfizetők megrendeléseit, kéréseit, hibabejelentéseit, módosítási kérelmét és felmondását várja. A Szolgáltató másodlagos kommunikációs csatornája a honlapon található visszahívás kérése űrlap, melyet az új érdeklődők számára tart fent. Meglévő Előfizetőkkel való kapcsolattartást és kommunikációt a Szolgáltató az ügyfélkapuban végzi.

  A Szolgáltató az ügyfélkapu használatát belépéshez köti, melyhez az azonosító az Előfizető mindenkori kapcsolattartási e-mail címe, mobilszáma, ügyfélszáma vagy a szolgáltatáshoz rendelt hívószáma lehet.

  Az ügyfélkapu belépéshez jelszó szükséges, mely az Előfizető által választott - a Szolgáltató követelményeihez illeszkedő - titkos karaktersorozat. Az Előfizető a jelszót bármikor meg tudja változtatni.

  Az Előfizető elfogadja, hogy az ügyfélkapuhoz tartozó belépési jelszó szigorúan titkos, azt csak ő ismeri, így az ügyfélkapuban történt minden bejegyzést és kommunikációt a Szolgáltató úgy tekint, hogy azt az Előfizető végezte.

  A Szolgáltató az azonosító és jelszó páros mellett egyéb közösségi média összekapcsolásával is engedélyezhet belépéseket.

  13. Szolgáltatás megfelelőség és minőségi mutatók

  A szolgáltatásra vonatkozó megfelelőség és minőségi mutatók teljesítése mobilszolgáltatás esetén az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltételei szerint történik, melyek megtalálható az alaphálózati szolgáltató honlapján. Az általános szerződési feltételek elengedhetetlen részét képezi a szolgáltatásnak.

  14. Késedelmes és hibás teljesítés

  Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az elmaradt hasznot, kárt vagy sérelmet nem téríti meg. Mivel az Előfizető a szolgáltatást az Előfizető által üzemeltetett eszközökkel veszi igénybe, így a Szolgáltató az Előfizető vagyonában keletkezett kárt, értékcsökkenést, elmaradt vagyoni előnyt és a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket nem téríti.

  15. Hibabejelentés

  Hibabejelentés előtt az Előfizető kötelessége a számláinak és a befizetéseinek ellenőrzése az ügyfélkapuban, illetve saját eszközei, valamint saját hálózatának vizsgálata. A teszteléshez szükséges leírást a Szolgáltató a díjbekérő megfizetése után e-mailen küldi meg az Előfizető részére, illetve a hibabejelentéskor az ügyfélkapuban a folyamaton végig kell mennie az ügyfélnek.
  Az Előfizető elfogadja, hogy az Előfizető hálózatának és eszközeinek beállítása, karbantartása nem a Szolgáltató feladata.

  Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközt nem a Szolgáltató biztosítja, úgy ennek beállítási kérdéseivel az Előfizetőnek a készülék forgalmazójához kell fordulnia.

  A Szolgáltató a székhelyén ügyfélszolgálatot nem üzemeltet. Az Előfizető a hibabejelentést kizárólag a Szolgáltató internetes ügyfélkapuján keresztül tudja benyújtani, más kommunikációs csatornán a Szolgáltató semmilyen bejelentést vagy kapcsolatfelvételt nem fogad, ideértve, de nem kizárólagosan: személyesen, postán, telefonon, sms-ben, közösségi médián, stb. keresztül. Az ügyfélkapun kívül érkezett kapcsolatfelvételi igényt a Szolgáltató átvételi elismervény, érkeztetés, feldolgozás, tartalmi vizsgálat és válasz nélkül hagyja.

  Hibaelhárítási határidők és hibás teljesítés miatti kötbér szabályok az alaphálózati szolgáltató általános szerződési feltételei szerint történnek.
  Amennyiben az Előfizető által bejelentett tény nem valós (pl. téves hibabejelentés), akkor a Szolgáltató adminisztrációs díjat számíthat fel.
  A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket az ügyfélkapuban fogadja a Szolgáltató.

  Amennyiben a Szolgáltató által biztosított eszközök bármelyikét cserélni kell, akkor azt a Szolgáltató a hibabejelentés lezárásaként az Előfizetőnek e-mailen jelzi, aki a csere eszközt a az ügyfélkapuban tudja megrendelni. A Szolgáltató a cserét oda-vissza futárszolgálattal, térítés ellenében végzi.

  16. Számlázás

  Számlázás a tárgyhónap (számlázási időszak) elsején történik, a fizetési határidő 8 nap. A számlát a Szolgáltató a megrendeléskor megadott e-mail címre küldi, melynek fenntartása az Előfizető feladata. A számlát az e-mailben található adatok alapján az Előfizető banki átutalással vagy az e-mailben található linkre kattintva bankkártyával fizetheti ki.

  A szolgáltató az e-mailek feladását időbélyegzővel tudja igazolni, azonban az e-mailek megérkezéséért felelősséget nem vállal.

  Minden számla az ügyfélkapuban is megtalálható, újraküldhető és fizethető a fentiek szerint. Ha a számla e-mail nem érkezik meg a számlazárás napján, akkor ez Előfizető kötelessége azt az ügyfélkapuból letölteni.

  A számla végösszege az elektronikus számla kedvezményt alapból tartalmazza, mely késedelmes számlabefizetés esetén a következő számlában visszavonásra kerül. A Szolgáltató a késedelmes napokra 19% vagy a jegybanki alapkamat kétszeresét (a kettő közül a nagyobbat) számítja fel a késedelmes összegekre, a tartozás és a behajtási díjak teljes kiegyenlítéséig.

  17. Fizetési rendszeresség

  Az Előfizető az alábbi fizetési rendszerességek közül válaszhat:

  • havi,
  • negyedéves,
  • féléves,
  • éves

  A Szolgáltató az időszaki díjat a tárgyidőszak első napján teljes összegben számlázza, a választott fizetési rendszerességtől függő kedvezmények figyelembe vételével.
  A mindenkor elérhető kedvezmények a Szolgáltató a honlapján hirdeti meg, melynek módosítási jogát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.


  Az Előfizető a fizetési rendszerességet az ügyfélkapuban tudja módosítani. A fizetési rendszeresség hossza az Előfizető igénye szerint növelhető és csökkenthető az alábbi feltételekkel:

  • a számlaforduló hónapja mindig meg kell egyezzen a szerződéskötés hónapjával,
  • az előre kifizetett díjak nem visszaigényelhetők,
  • a fizetési rendszeresség változtatása a következő számlázási ciklustól érvényes.

  18. Számlareklamáció

  Számlareklamációt a számla fizetési határidejéig fogad el a Szolgáltató, ezután a számla összes tételét, teljes összeggel elfogadottnak tekinti. Számlareklamációt az Előfizető kizárólag az ügyfélkapuban nyújthat be. Ha az Előfizető számlareklamációt nyújt be, akkor az általa helyesnek ítélt tételeket köteles a fizetési határidőig megfizetni.
  A kifejezetten nagy eltérésű összegek kivételével jogos számlareklamáció esetén jóváírás a következő számlában történik.

  19. Befizetések elszámolása

  Az Előfizető az aktuális számlaegyenlegéről az ügyfélkapuban és a számláiban talál tájékoztatást. A szolgáltatás folyamatos teljesítésű jogállása miatt a Szolgáltató a számlákat azok lejárati időrendi sorrendjében egyenlíti ki, a legkorábbi lejáratúval kezdve, függetlenül attól, hogy az Előfizető milyen hivatkozással küldte a fizetést.

  Amennyiben az Előfizető több szolgáltatást vesz igénybe, akkor ezek pénzügyi rendezését a szolgáltató összevontan kezeli, tehát lejárt számlakövetelés esetén a Szolgáltató mindegyik szolgáltatást korlátozhatja.

  Az Előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a befizetése akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató számlájára beazonosítható módon beérkezik.
  A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az egyes befizetési típusok eltérő idő alatt érkeznek be a Szolgáltatóhoz, melyek átlagos átfutási ideje 0-1 munkanap, de kézzel történő könyvelés esetén (bankfióki befizetés, rózsaszín csekk) vagy külföldi utalás esetén 5 munkanap is lehet.

  A Szolgáltató az átutalással történő befizetéseket a bankszámlaszáma alapján rendeli hozzá az Előfizetőhöz, így minden bankszámlaszám csak egy Előfizetőhöz tartozhat. Az Előfizető tudomásul veszi, hogyha egy másik Előfizetőhöz rendelt bankszámlaszámról érkezik a befizetése, akkor azt a Szolgáltató a másik Előfizetőhöz fogja hozzárendelni. Ennek utólagos módosítása adminisztrációs díj köteles.

  Egy számla akkor tekinthető rendezettnek, ha annak ellenértéke teljes összegében, beazonosítható módon beérkezett a Szolgáltató bankszámlájára.

  Ha az Előfizető számlaegyenlegében túlfizetés mutatkozik, akkor igény esetén a Szolgáltató azt az Előfizetőnek visszautalja, melyet az Előfizető az ügyfélkapuban kezdeményezhet. A visszautalás minden esetben adminisztrációs költséggel jár. Külföldi bankszámlára történő visszautalás esetén a Szolgáltató további banki költségeket számíthat fel. A Szolgáltató a bankkártyás fizetések visszafordítását nem vállalja, ezeket a tételeket is átutalással küldi vissza.

  20. A szolgáltatás korlátozásának és megszüntetésének esetei

  Számlatartozás esetén a Szolgáltató naponta küldhet e-mailt, kétnaponta sms-t, illetve hetente papíralapú fizetési felszólítást az Előfizető által megadott elérhetőségekre, melyeknek adminisztrációs díját az Előfizetőnek felszámíthatja.

  A számlatartozás esetén a Szolgáltató a szolgáltatást az alábbiak szerint kezeli:

  • 8 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatást korlátozhatja,
  • 15 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatást kikapcsolhatja,
  • 30 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatási szerződést felmondhatja,
  • 45 napot meghaladó számlatartozás esetén behajtási eljárást kezdeményezhet.


  A szolgáltatás le- és visszakapcsolása automatizált folyamat, melynek átfutási ideje akár 5 munkanap is lehet. A lekapcsolási folyamat elindítására az Előfizető a 15 napos számlatartozásának lejáratával ad okot. A visszakapcsolási folyamat elindítása az Előfizető összes számlatartozásának Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezésével kezdődik. A le- és visszakapcsolási folyamat számítógép vezérelt és nem leállítható.

  A korlátozás és a lekapcsolás idejére a teljes szolgáltatási díj számlázásra kerül. A szolgáltatás le- és visszakapcsolása díjköteles.

  Amennyiben az Előfizető az adatkártyán hang vagy sms szolgáltatást, illetve bármilyen kártyán emelt díjas vagy bármilyen egyéb szolgáltatást (sorjegy, autópálya matrica, parkolás, vásárlás, stb.) végez vagy rendel meg, akkor a Szolgáltató a meg nem rendelt szolgáltatás díjának kétszeresén felül további 100 000 Ft kártérítést követelhet és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

  Továbbá, ha az Előfizetőnek lejárt számlatartozása van, akkor a tartozás teljes kiegyenlítéséig a szolgáltató mindennemű ügyintézési és változtatási kérelmet megtagadhat.

  Az igénybevett díjcsomag keretében a hálózat integritásának, valamint a szolgáltatások biztonságának fenntartása érdekében a Szolgáltató jogosult az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás korlátozására, amennyiben az Előfizető olyan magatartást tanúsít, amely akadályozza vagy veszélyezteti az alhálózati szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, ezáltal pedig más előfizetők által igénybe vett szolgáltatások minőségének csökkenését vagy a szolgáltatás elérhetetlenné válását eredményezi.

  21. Árváltoztatás

  A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások és azok ellenértéke közötti arányosság megőrzése érdekében jogosult a szolgáltatási árait a beszállítók árai, feltételei, az infláció, a devizaárfolyamok vagy a törvényi feltételek megváltozásával, azok változásának arányában, akár havonta is módosítani.

  A Szolgáltató az MNB és a KSH adatait, illetve a hatályos törvényeket veszi mértékadónak. A Szolgáltató jogosult a hűségnyilatkozat közben, illetve az előre kifizetett időszak alatt is módosítami az árait, melyet nem kell előre bejelentenie és igazolnia az Előfizető felé. Ebben az esetben a Szolgáltató kiegészítő díjat számíthat fel az előre megfizetett, de még fel nem használt időszakra is. A fenti automatikus árkorrekció alkalmazásával összefüggésben az előfizetőt felmondási jog nem illeti meg, tekintettel arra, hogy az nem minősül az előfizetői szerződés módosításának.

  A fentieken kívüli árkorrekció rendkívüli árváltoztatásnak számít. Ebben azt esetben, amennyiben az Előfizető nem fogadja el az új feltételeket, akkor az értesítéstől, de legkésőbb a következő számla kibocsátásától számított 8 napon belül az átvett eszközök visszaküldésével azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a szerződést, és elszámolás után a Szolgáltatótól a fel nem használt egyenleget visszaigényelheti.
  A rendkívüli árváltoztatás kivételével az előre befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza, hanem azt az előre befizetett díj mértékéig leszolgáltatja.

  Amennyiben az Előfizetőnél eszközmódosítás szükséges meghibásodás, csere vagy bővítés miatt, akkor a Szolgáltató a számlázott árat és hűségnyilatkozatot a megfelelő csomagra módosítja, melyet az Előfizető kifejezetten tudomásul vesz. Ha az Előfizetőnek olyan csomagja van, amely előre kifizetésre került, akkor a Szolgáltató az előre fizetett időszakra kiegészítő díjat számíthat fel vagy írhat jóvá.

  22. Szolgáltatás szüneteltetése, átmeneti felfüggesztése

  Szüneteltetés csak a korlátlan internet csomaghoz kérhető, a korlátos internettel rendelkező és a hang csomagokhoz (bármilyen internettel) nem kérhető.

  A szolgáltatás szüneteltetésekor simkártya csere szükséges lehet, melyet a Szolgáltató futárszolgálattal, térítés ellenében végez.

  Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését évente egy alkalommal, legalább 2 hónapra és legfeljebb 6 hónapra kérheti, melynek időtartamával a hűségnyilatkozat automatikusan meghosszabbodik. A szüneteltetést a szerződés megkötése után legalább 3 hónappal lehet kezdeményezni, és csak teljes hónapra kérhető, de ennek kezdete a hónap bármelyik napja lehet.

  A szüneteltetés ideje alatt a szolgáltatást felmondása nem lehetséges, és annak ideje alatt az Előfizető csökkentett havidíjat fizet. A szüneteltetés kérelmezésének hónapjában a teljes havidíj fizetendő, minden további hónapban - beleértve a kérelmezés utolsó hónapját is - csökkentett havidíj fizetendő. A szüneteltetésre való igényt az ügyfélkapuban kell benyújtani.

  23. Szerződés megszüntetése és elállás

  A felmondást és az elállást az Előfizetőnek a Szolgáltató honlapján található ügyfélkapuban előre jeleznie kell, legkorábban a felmondás előtti 30. napon, legkésőbb a felmondás előtti 15. napon.

  Felmondáskor az Előfizető köteles az átvett és a Szolgáltató tulajdonát képező összes eszközt hiánytalanul, minden tartozékával és dobozával együtt visszaküldeni (simkártya és annak keretei, mobil router, doboz, antenna, kábelek, tápegység, wi-fi router, stb.). Ha az átadott eszközök, az elállási vagy a felmondási dátumig nem érkeznek meg a Szolgáltatóhoz, akkor az Előfizetőnek kötbért kell fizetnie. A visszaküldésről az Előfizetőnek kell gondoskodnia, vagy az ügyfélkapuban futárt rendelhet, és ennek díja őt terheli.

  A szerződés megszűnésének napja az alaphálózati szolgáltató számlafordulója, melyek a következők:

  • Magyar Telekom esetén a hónap utolsó napja éjfél,
  • Yettel esetén a hónap 25. napja éjfél,
  • Vodafone: a hónap 13. napja éjfél.


  Ha az átadott eszközök visszaérkezése meghaladja az alaphálózati szolgáltató számlafordulóját, akkor a szerződés megszűnésének napja az alaphálózati szolgáltató következő számlafordulójának napja.

  Az előre kifizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza, hanem a szolgáltatást a kifizetett díj mértékéig leszolgáltatja. Ha az Előfizető a szolgáltatást hűségnyilatkozattal kötötte, és a bármely okból bekövetkező felmondás a hűségnyilatkozat közben történik, akkor a Szolgáltató jogosult a hűségnyilatkozatból hátralévő előfizetési díjat egy összegben kötbérként kiszámlázni, a szolgáltatás teljesítése nélkül.

  Ha az Előfizető a felmondás, illetve a számla lejárat utáni 8. napon sem rendezi a tartozását, akkor a Szolgáltató jogosult kötbért követelni, valamint a behajtási folyamat elindítására, és ennek minden illetékét, költségét valamint eljárási díját az Előfizetőre terhelni. A felek kikötik azt a tényt, hogy a fizetési felszólítások megszakítják az elévülési időt.

  Amennyiben a szolgáltatói felmondás vagy az előfizetői felmondás hűségnyilatkozat közben történik, akkor a korábban adott kedvezmények visszavonásra (kiszámlázásra) kerülnek.

  Elállásra az átvételtől számított 14 napig van lehetőség, mely időszak alatt az összes korábban megküldött eszköznek hiánytalanul és működőképesen vissza kell érkezni a Szolgáltatóhoz. Ez esetben a teljes, addig befizetett összeget 30 napon belül a Szolgáltató visszautalja az Előfizetőnek. A 14 napos elállási jog azon Előfizetőket illeti meg, akik a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülnek. Az elállással kapcsolatos további részletek a honlapon találhatók.
  Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Előfizető kifejezetten azzal a céllal rendelte meg a szolgáltatást, hogy azt az elállási időn belül ingyen kihasználva visszaküldje, akkor a Szolgáltató az elállást elutasíthatja és az eseményt normál felmondásként kezelheti.

  Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésével a folyamatban lévő, de még ki nem számlázott követelésekért jelen szerződésben szabályozott módon köteles a továbbiakban is helytállni, pl. kötbér, fizetési felszólítások díjai, jogi és behajtási díjak, stb.

  A szerződés megszűnése után a szerződés megkötésekor befizetett utolsó havidíjat, illetve az esetlegesen fennálló túlfizetést az Előfizető az ügyfélkapuban visszaigényelheti, amennyiben azt a Szolgáltatónál más termékre vagy szolgáltatásra nem kívánja felhasználni. A visszaigénylés feltétele a tartozásmentes előfizetői számlaegyenleg. A visszautalást a Szolgáltató kizárólag bankszámlára teljesíti, a berögzített bankszámlaszám meglétének ellenőrzése és a bankszámla fenntartásának feladata és költsége az Előfizetőt terhelik. A visszautalást a Szolgáltató az erre vonatkozó igény bejelentése után 30 napon belül végzi el.

  24. Jogviták rendezése

  Az előfizetői panasz elutasítása esetén az Előfizető a Pest Megyei Békéltető Testülethez (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., levélcím: 1364 Bp. Pf. 81., tel: +36-1-269-0703) illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1135 Budapest, Lehel u. 43-47., levélcím: 1365 Bp. Pf. 270., tel.: +36-1-236-3900) vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25., levélcím: 1887 Bp. Pf. 28., tel.: +36-1-354-6000) is fordulhat.

  Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdések rendezésére a szerződő felek elsődlegesen megegyezés útján kísérlik meg. Amennyiben az Előfizetővel szemben bírósági eljárásra kerül sor, akkor a felek a Budapest IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
  Amennyiben az Előfizető olyan panasszal fordul bármilyen hatósághoz, amivel kapcsolatban a Szolgáltatónál még nem tett bejelentést, vagy a Szolgáltatóhoz többször jelenti be ugyanazt a panaszt ugyanabból a problémából kifolyólag, akkor ezt a Szolgáltató a fentiektől eltérően különleges eljárásként jogosult kezelni és ezekben az esetekben a Szolgáltatót külön adminisztrációs díj illeti meg.
  Minden egyes tevékenység, amelyet a Szolgáltató végez külön kezelendő, és azt jogosult az Előfizetőnek azonnal kiszámlázni. A vitás kérdések rendezésének eljárása nem befolyásolja a szolgáltatás nyújtásának normál ügymenetét, azaz ha az Előfizetőnek lejárt számlatartozása van, akkor a Szolgáltató az ebben az esetben alkalmazandó szerződési pont szerint fog eljárni.

  25. Egyéb adminisztrációs díjak

  Az alábbi eljárási díjak számlázása akkor jogos és esedékes, amikor a Szolgáltató a folyamatot a fenti szerződés, illetve a lenti események alapján megkezdte, melyről az Előfizetőt nem köteles külön értesíteni.

  Megnevezés Nettó (Ft) Áfa % Bruttó (Ft)
  Elektronikus számlafizetési kedvezmény 990 27 1 257
  Bankfióki pénztári befizetés 1 990 27 2 527
  Rózsaszín csekk befizetés bankszámlára vagy postacímre 1 990 27 2 527
  Átvezetés hibás utalás esetén 1 990 27 2 527
  Pénz visszafizetés adminisztrációs díja 1 990 27 2 527
  Adategyeztetés hatóságokkal 9 990 27 12 687
  Szerződésmódosítási díj 3 990 27 5 067
  Szerződés átírási díj 7 990 27 10 147
  Alaptalan számlareklamáció vagy hibabejelentés 3 990 27 5 067
  Hívószám behordozási díj 9 990 27 12 687
  Hívószám elhordozási díj 9 990 27 12 687
  Futárköltség Magyarországra 2 990 27 3 797
  Futárköltség Európai Unióba 5 990 27 7 607
  Fizetési felszólítás postán 1 990 27 2 527
  Fizetési felszólítás sms-ben 199 27 253
  Egyéb adminisztrációs munkadíj (félóránként) 9 990 27 12 687
  Mobil szolgáltatás lekapcsolás (simkártyánként) 4 990 27 6 337
  Mobil szolgáltatás visszakapcsolás (simkártyánként) 4 990 27 6 337
  Szerződés felmondás visszavonási díj 7 990 27 10 147
  Ügyintézési díj előfizető miatt (óránként)* 20 000 27 25 400
  Fizetési meghagyás adminisztrációs díja* 40 000 27 50 800
  Peresített követelés előkészítő irat díja (óránként, legalább 3 óra) 20 000 27 25 400
  Peresített követelés tárgyalásonként (Budapest)* 40 000 27 50 800
  Peresített követelés tárgyalásonként (vidék)* 60 000 27 76 200
  Végrehajtási eljárás adminisztrációs díja* 60 000 27 76 200

  * Az illeték díja ezen felül fizetendő.

  tax verification
  Megbízható és köztartozásmentes adózó