Szerződési feltételek

Általános információk

A jelen szerződési feltételek az Extranet Internet Kft. (rövidített cégnév: Extranet Kft.), továbbiakban, mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást megrendelő Előfizető között létrejött szerződéses jogviszonyra vonatkozik.
A szerződés elengedhetetlen részét képezi a Telenor ZRt. általános szerződési feltétele. Amennyiben a Telenor ZRt. és az Extranet Internet Kft. ezen szerződésének bizonyos pontjai ütköznek, úgy a jelen szerződési feltételek érvényesek.

Szolgáltatás tartalma

A Szolgáltató adat- és hangalapú távközlési szolgáltatást nyújt közvetített szolgáltatásként, melyhez a Szolgáltató saját tulajdonú eszközöket biztosít.

A szolgáltatás a honlapon meghirdetett csomag jellemzőkkel vehető igénybe, ezek változásáról a Szolgáltató az Előfizetőt a honlapján és a számláiban értesíti.

Az adatalapú szolgáltatás területi hatálya és a csomagban foglalt adatforgalmi keret mennyisége:

 • Korlátlan adatforgalmi kerettel rendelkező csomag esetén Magyarország területén korlátlan, az EU1 díjzónában 23,9 GB,
 • Adatforgalmi kerettel rendelkező csomagok esetén Magyarország területén és az EU1 díjzónában (összesen) az adott csomagban foglalt adatkeret,
 • EU1 díjzónán kívül adatforgalmi keret nem áll rendelkezésre.


Külföldön igénybe vett adatkeret (adatroaming) lefogyása esetén a Telenor ZRt. általános szerződési feltételei szerinti túlforgalmazási díjat számít fel a Szolgáltató, maximum havonta 50 EUR + ÁFA összegben, utána az adatszolgáltatás lekapcsolásra kerül, és a számlafordulóig bővítés nem kérhető.

A hang alapú szolgáltatás területi hatálya és a csomagban foglalt szolgáltatások:  

 • Magyarországról Magyarországra indított és fogadott hívások,
 • EU1 díjzónából EU1 díjzónába indított és fogadott hívások,
 • EU csomag esetén az EU1 díjzónából az EU1 díjzónába indított és fogadott hívások,
 • Az SMS és MMS küldése a Telenor hálózatában korlátlan, azonkívül a Telenor általános szerződési feltételei szerint.


Az alábbi szolgáltatásokat a hang alapú díjcsomag nem tartalmazza, így azok a normál havidíjon felül kiszámlázásra kerülnek:

 • Magyarországról külföldre indított hívások (nemzetközi hívás a Telenor ZRt. általános szerződési feltételei szerint),
 • EU1 díjzónán kívülről indított vagy fogadott hívások (nemzetközi hívás és roaming hívás fogadás a Telenor ZRt. általános szerződési feltételei szerint)


A tévészolgáltatás területi hatálya Magyarország.

Szerződés megkötése

A szolgáltatás igénybe vételének feltétele a szerződés megkötése. A szerződés megkötése elektronikus úton, a Szolgáltató internetes honlapján, a megrendeléskor történik. A szerződéskötés feltételei valamint az ehhez szükséges okmányok és dokumentumok az alábbiak:

 • érvényes magyar személyi igazolvány vagy magyar jogosítvány,
 • magyarországi bejelentett lakcím valamint az ezt igazoló érvényes magyar lakcímkártya,
 • megrendeléskor elektronikusan elfogadott adatkezelési nyilatkozat.


Amennyiben a szerződést nem magánszemély köti, úgy a fenti okmányokat a cég bejegyzett képviselőjére vonatkozóan szükséges megküldeni, illetve ezeken felül a következő dokumentumok benyújtása szükséges:

 • aláírási címpéldány, ennek hiányában a vállalkozás képviseleti igazolása,
 • cégbírósági végzés, ennek hiányában, bejegyzési határozat,
 • aláírt, valamint két tanúval hitelesített kezességvállalási nyilatkozat.


Az Előfizető a szerződést csak saját nevében kötheti, meghatalmazást nem másnak nem adhat. A dokumentumokat megrendeléskor elektronikusan kell benyújtani, melyeket a Szolgáltató zárt rendszerben tárol.

Az adatok megadásával az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azok tartalmát a magyarországi hatóságok nyilvántartásából a Szolgáltató lekérdezhesse. Amennyiben az Előfizető adatai nem egyeznek a hatósági nyilvántartással, akkor a szerződés külön adminisztrációs díj megfizetése mellett, a hatóságnál nyilvántartott adatokkal jön létre.
Amennyiben a fenti okmányok nem érvényesek, lejártak vagy nem kerültek beküldésre, akkor - az Előfizető értesítése mellett - a szerződéskötési kérelem felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az Előfizető az okmányokat és dokumentumokat helyesen meg nem küldi. Ezek a feltételek a céges dokumentumokra is vonatkoznak. Cégek szerződéskötése esetén kezességvállalási nyilatkozatot a Szolgáltató csak a cég bejegyzett képviselőjétől vagy többségi magánszemély tulajdonosától fogad el.

Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató minden előfizetőjének egyedi áron biztosítja a termékeit és a szolgáltatásait, így mind az árakat, mind azok számítási módját, az Előfizető és a Szolgáltató üzleti titokként kezelik.
Az Előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést bárkitől indoklás nélkül megtagadhatja, vagy a létrejött szerződést bármikor, azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja. Ebben az esetben az előre befizetett, de fel nem használt egyenleget a Szolgáltató 30 napon belül visszautalja az Előfizetőnek.
A Szolgáltató magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel, lakcím nélküli természetes személlyel, 18. életévét be nem töltött természetes személlyel, valamint önállóan cselekvőképtelen személlyel nem köt szerződést.
Nem természetes személy szerződő esetén a szervezet re, annak bejegyzett képviselőjére és a készfizető kezesre is ugyanezek a feltételek vonatkoznak.

A szolgáltatás megkezdésének feltétele a hiánytalanul megküldött dokumentumok megléte, valamint a megrendelt szolgáltatás csomagjához tartozó díjbekérő maradéktalan megfizetése. A szolgáltatáshoz szükséges eszközök átadása és a szolgáltatás megkezdésének határideje 14 nap.

Szerződés módosítása

A szerződés módosítása az Előfizető kezdeményezésére a Szolgáltató internetes ügyfélkapujában történik. A változás érintheti az Előfizető személyét és a megrendelt szolgáltatást egyaránt.
Az Előfizető köteles az adataiban, kapcsolattartási elérhetőségeiben, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni.
A gazdasági társaság Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően ugyancsak haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató ebben az esetben a szolgáltatási díjra vonatkozóan az Előfizetőtől fizetési biztosítékot kérhet vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban a saját, ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől és a készfizető kezestől egyaránt.

Hűségnyilatkozat szabályai

A felek a szerződést hűségnyilatkozattal kötik az alábbiak szerint:

 • csak simkártyás szolgáltatás esetén 12 hónap,
 • 4G-s (normál) eszközt is tartalmazó csomag esetén 18 hónap,
 • 4G+-os (turbó) eszközt is tartalmazó csomag esetén 24 hónap.

Szolgáltatás megkezdése és működése

A szolgáltatáshoz szükséges termékeket a Szolgáltató futárszolgálattal küldi ki, melynek költségei az Előfizetőt terhelik, kivéve a szolgáltatás megrendelésekor. Ha az Előfizető azt kifejezetten igényli, akkor időpontegyeztetés után a termékek átadása és átvétele a Szolgáltató logisztikai központjában térítésmentesen is történhet. A termékeket az Előfizető a Szolgáltató székhelyére küldheti vissza olyan szolgáltatóval (futárszolgálattal), amely az adott címre, az előre jelzett időpontban a csomagot kihozza. A Szolgáltató más helyszínen és más módon termék átvételt nem vállal és nem vesz át.

A Szolgáltató a szolgáltatáshoz biztosított eszközöket beállítva és tesztelve küldi meg az Előfizetőnek, ezért azok a bekapcsolás után egy perccel további beállítások nélkül működőképesek. Amennyiben az előfizető vezeték nélküli csatlakozással rendelte a szolgáltatást, akkor az ehhez szükséges kapcsolódási információ az eszköz hátoldalán vagy alján találhatók. Az Előfizető kötelessége a készülékekhez küldött használati útmutató átolvasása és az ennek megfelelő eszközhasználat.

Felhasznált eszközök és szolgáltatás átadási pont

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a részére elküldött eszközöket felbontja, beállítja és teszteli, ezért a termékek nem gyári, illetve bontott és visszazárt csomagolásban érkeznek.
Az Előfizető ugyancsak tudomásul veszi, hogy a megrendeléskor kapott, és a szolgáltatáshoz szükséges eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik (kivéve, ha az Előfizető megvásárolta azokat), így azok állagmegóvása és visszaszolgáltatási kötelezettsége az Előfizetőt terhelik. A szerződés felmondás normál feltétele (szolgáltatástól függően) az eszközök maradéktalan visszaküldése a Szolgáltatóhoz az Előfizető által és költségére.

A szolgáltatás átadási pontja a Szolgáltató által biztosított simkártya vagy router kimenete. A szolgáltatás működéséhez szükséges alapberendezéseket (pl. telefon, tablet, számítógép, tévé, elosztók, stb.) az Előfizető biztosítja, vagy a Szolgáltatótól rendelheti. Az eszközök karbantartása és áramellátása az Előfizető feladata.
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatótól - cserére, meghibásodás vagy bővítés miatt - további eszközöket átvesz, azokra is a fenti pontok érvényesek.

Eszközök állagmegóvása és kötbér

Amennyiben a Szolgáltató az eszközeit, valamint annak tartozékait határidőre nem kapja vissza, vagy azok fizikailag megsérültek, illetve nem működőképesek, akkor az Előfizetőt a következő összegű kötbérek terhelik:

 • simkártya és annak kerete: 10 000 Ft,
 • wi-fi router: 20 000 Ft,
 • 4G és 4G+ mobil router: 100 000 Ft,
 • 4G és 4G+ antenna: 60 000 Ft,
 • 5G mobil router: 400 000 Ft,
 • 5G antenna: 150 000 Ft.


Az Előfizető kötelessége, hogy a kapott eszközökre a jó gazda gondosságával vigyázzon. A túlfeszültség (pl. villám) által okozott kár az Előfizető terhére esik. Az eszközök nagy értéke miatt a Szolgáltató javasolja szünetmentes tápegység beszerzését és bekötését, valamint vagyonbiztosítás megkötését.

Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket az Előfizető biztosítja, melyek a következők lehetnek:

 • mobiltelefon,
 • tablet,
 • számítógép,
 • tévé,
 • okoseszköz,
 • hálózati elosztó, stb.


A Szolgáltató bázisállomása és a Szolgáltató által biztosított eszközök közötti internet sebessége eltérhet a Szolgáltató által biztosított eszközök és az Előfizető eszközei közötti sebességtől, adathordozó közegtől függően, az alábbiak szerint:

 • simkártya esetén az Előfizető által biztosított készülék jellemzői alapján,
 • 4G mobil router esetén vezetékes csatlakozásnál 100 Mbit/s, vezeték nélküli csatlakozásnál 150 Mbit/s,
 • 4G+ mobil router esetén vezetékes csatlakozásnál 300 Mbit/s, vezeték nélküli csatlakozásnál 300 Mbit/s.


Az Előfizető által csatlakoztatott eszközök kompatibilitásának ellenőrzése és biztosítása az Előfizető feladata.
Amennyiben az Előfizető által csatlakoztatott eszközök vagy vezeték nélküli jeltovábbítás esetén a műszaki jellemzők nem ideálisak, akkor a fenti sebességtől csak lassabb adatátvitel érhető el.

Szolgáltatás megfelelőség és minőségi mutatók

A szolgáltatásra vonatkozó megfelelőség és minőségi mutatók teljesítése mobilszolgáltatás esetén a Telenor ZRt. általános szerződési feltételei szerint történik, melyek megtalálható a Telenor ZRt. honlapján. Az általános szerződési feltételek elengedhetetlen részét képezi a szolgáltatásnak.

Késedelmes és hibás teljesítés

Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az elmaradt hasznot, kárt vagy sérelmet nem téríti meg. Mivel az Előfizető a szolgáltatást az Előfizető által üzemeltetett eszközökkel veszi igénybe, így a Szolgáltató az Előfizető vagyonában keletkezett kárt, értékcsökkenést, elmaradt vagyoni előnyt és a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket nem téríti.

Hibabejelentés

Hibabejelentés előtt az Előfizető kötelessége a számláinak és a befizetéseinek ellenőrzése az ügyfélkapuban, illetve saját eszközei, valamint saját hálózatának vizsgálata. A teszteléshez szükséges leírást a Szolgáltató a díjbekérő megfizetése után e-mail-en küldi meg az Előfizető részére, illetve a hibabejelentéskor az ügyfélkapuban a folyamaton végig kell mennie az ügyfélnek.
Az Előfizető elfogadja, hogy az Előfizető hálózatának és eszközeinek beállítása, karbantartása nem a Szolgáltató feladata.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközt nem a Szolgáltató biztosítja, úgy ennek beállítási kérdéseivel az Előfizetőnek a készülék forgalmazójához kell fordulnia.

A Szolgáltató a székhelyén ügyfélszolgálatot nem üzemeltet. Az Előfizető a hibabejelentést kizárólag a Szolgáltató internetes ügyfélkapuján keresztül tudja benyújtani, más kommunikációs csatornán a Szolgáltató semmilyen bejelentést vagy kapcsolatfelvételt nem fogad, ideértve, de nem kizárólagosan: személyesen, postán, telefonon, sms-ben, közösségi médián, stb. keresztül. Az ügyfélkapun kívül érkezett kapcsolatfelvételi igényt a Szolgáltató átvételi elismervény, érkeztetés, feldolgozás, tartalmi vizsgálat és válasz nélkül hagyja.

Hibaelhárítási határidők és hibás teljesítés miatti kötbér szabályok a Telenor ZRt. általános szerződési feltételei szerint történnek.
Amennyiben az Előfizető által bejelentett tény nem valós (pl. téves hibabejelentés), akkor a Szolgáltató adminisztrációs díjat számíthat fel.
A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket az ügyfélkapuban fogadja a Szolgáltató.

Amennyiben a szolgáltató által biztosított eszközök bármelyikét cserélni kell, akkor azt a szolgáltató - a hibabejelentés után - a logisztikai központjában, időpont egyeztetés után, személyesen térítés mentesen vagy oda-vissza futárszolgálattal térítés ellenében végzi.

Számlázás

Számlázás a tárgyhónap (számlázási időszak) elsején történik, a fizetési határidő 8 nap. A számlát a Szolgáltató a megrendeléskor megadott e-mail címre küldi, melynek fenntartása az Előfizető feladata. A számlát az e-mailben található adatok alapján az Előfizető banki átutalással vagy az e-mailben található linkre kattintva bankkártyával fizetheti ki.

A szolgáltató az e-mailek feladását időbélyegzővel tudja igazolni, azonban az e-mail-ek megérkezéséért felelősséget nem vállal.

Minden számla az ügyfélkapuban is megtalálható, újraküldhető és fizethető a fentiek szerint. Ha a számla e-mail nem érkezik meg a számlazárás napján, akkor ez Előfizető kötelessége azt az ügyfélkapuból letölteni.

A számla végösszege az elektronikus számla kedvezményt alapból tartalmazza, mely késedelmes számlabefizetés esetén a következő számlában visszavonásra kerül. A Szolgáltató a késedelmes napokra 19% vagy a jegybanki alapkamat kétszeresét (a kettő közül a nagyobbat) számítja fel a késedelmes összegekre, a tartozás és a behajtási díjak teljes kiegyenlítéséig.

Fizetési rendszeresség

Az Előfizető az alábbi fizetési rendszerésségek közül válaszhat:

 • havi,
 • negyedéves,
 • féléves,
 • éves

A Szolgáltató az időszaki díjat a tárgyidőszak első napján teljes összegben számlázza, a választott fizetési rendszerességtől függő kedvezmények figyelembe vételével.
A mindenkor elérhető kedvezmények a Szolgáltató a honlapján hirdeti meg, melynek módosítási jogát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.


Az Előfizető a fizetési rendszerességet az ügyfélkapuban tudja módosítani. A fizetési rendszeresség hossza az Előfizető igénye szerint növelhető és csökkenthető az alábbi feltételekkel:

 • a számlaforduló hónapja mindig meg kell egyezzen a szerződéskötés hónapjával,
 • az előre kifizetett díjak nem visszaigényelhetők,
 • a fizetési rendszeresség változtatása a következő számlázási ciklustól érvényes.

Számlareklamáció

Számlareklamációt a számla fizetési határidejéig fogad el a Szolgáltató, ezután a számla összes tételét, teljes összeggel elfogadottnak tekinti. Számlareklamációt az Előfizető kizárólag az ügyfélkapuban nyújthat be. Ha az Előfizető számlareklamációt nyújt be, akkor az általa helyesnek ítélt tételeket köteles a fizetési határidőig megfizetni.
A kifejezetten nagy eltérésű összegek kivételével jogos számlareklamáció esetén jóváírás a következő számlában történik.

Befizetések elszámolása

Az Előfizető az aktuális számlaegyenlegéről az ügyfélkapuban és a számláiban talál tájékoztatást. A szolgáltatás folyamatos teljesítésű jogállása miatt a Szolgáltató a számlákat azok lejárati időrendi sorrendjében egyenlíti ki, a legkorábbi lejáratúval kezdve, függetlenül attól, hogy az Előfizető milyen hivatkozással küldte a fizetést.

Amennyiben az Előfizető több szolgáltatást vesz igénybe, akkor ezek pénzügyi rendezését a szolgáltató összevontan kezeli, tehát lejárt számlakövetelés esetén a Szolgáltató mindegyik szolgáltatást korlátozhatja.

Az Előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a befizetése akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató számlájára beazonosítható módon beérkezik.
A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az egyes befizetési típusok eltérő idő alatt érkeznek be a Szolgáltatóhoz, melyek átlagos átfutási ideje 1-5 munkanap.
A Szolgáltató az átutalással történő befizetéseket a bankszámlaszáma alapján rendeli hozzá az Előfizetőhöz, így minden bankszámlaszám csak egy Előfizetőhöz tartozhat. Az Előfizető tudomásul veszi, hogyha egy másik Előfizetőhöz rendelt bankszámlaszámról érkezik a befizetése, akkor azt a Szolgáltató a másik Előfizetőhöz fogja hozzárendelni. Ennek utólagos módosítása adminisztrációs díj köteles.

Egy számla akkor tekinthető rendezettnek, ha annak ellenértéke teljes összegében, beazonosítható módon beérkezett a Szolgáltató bankszámlájára.

Ha az Előfizető számlaegyenlegében túlfizetés mutatkozik, akkor igény esetén a Szolgáltató azt az Előfizetőnek visszautalja, melyet az Előfizető az ügyfélkapuban kezdeményezhet. A visszautalás minden esetben adminisztrációs költséggel jár. Külföldi bankszámlára történő visszautalás esetén a Szolgáltató további banki költségeket számíthat fel. A Szolgáltató a bankkártyás fizetések visszafordítását nem vállalja, ezeket a tételeket is átutalással küldi vissza.

A szolgáltatás korlátozásának és megszüntetésének esetei

Számlatartozás esetén a Szolgáltató naponta küldhet e-mail-t, kétnaponta sms-t, illetve hetente papíralapú fizetési felszólítást az Előfizető által megadott elérhetőségekre, melyeknek adminisztrációs díját az Előfizetőnek felszámíthatja.

A számlatartozás esetén a Szolgáltató az a szolgáltatást az alábbiak szerint kezeli:

 • 8 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatást korlátozhatja,
 • 15 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatást kikapcsolhatja,
 • 30 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatási szerződést felmondhatja,
 • 45 napot meghaladó számlatartozás esetén behajtási eljárást kezdeményezhet.


A korlátozás és a lekapcsolás idejére a teljes szolgáltatási díj számlázásra kerül. A szolgáltatás lekapcsolása esetén lekapcsolási díj fizetendő. A számlatartozás és a lekapcsolási díj kiegyenlítése után a szolgáltatás visszakapcsolása 5 munkanap, mely esetén visszakapcsolási díj fizetendő.

Amennyiben az Előfizető az adatkártyán hang vagy sms szolgáltatást végez, akkor a Szolgáltató a meg nem rendelt szolgáltatás díjának kétszeresén felül további 100 000 Ft kártérítést követelhet és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Árváltoztatás

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási árait az infláció és a deviza árfolyamok mértékével, azok változásának arányában, akár havonta is módosítani. A Szolgáltató az MNB és a KSH adatait veszi mértékadónak.
A Szolgáltató a hűségnyilatkozat közben, illetve az előre kifizetett időszak alatt is módosíthatja az árait. Erre a Szolgáltató akkor jogosult, amikor a beszállító árai, feltételei, az infláció, a devizaárfolyamok vagy a törvényi feltételek megváltoznak. Ezt a Szolgáltatónak nem kell bejelentenie és igazolnia az Előfizető felé. Ebben az esetben a Szolgáltató kiegészítő díjat számíthat fel az előre befizetett, de még fel nem használt időszakra is.
Amennyiben az Előfizető nem fogadja el az új feltételeket, akkor az értesítéstől, de legkésőbb a következő számla kibocsátásától számított 8 napon belül az átvett eszközök visszaküldésével azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és elszámolás után a Szolgáltató a fel nem használt egyenleget 30 napon belül visszautalja.
A szolgáltatói egyoldalú árváltoztatás kivételével az előre kifizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza, hanem azt az előre kifizetett díj mértékéig leszolgáltatja.

Szolgáltatás szüneteltetése, átmeneti felfüggesztése

Szüneteltetés csak a korlátlan internet csomaghoz kérhető, a korlátos internetes és a hang csomagokhoz (bármilyen internettel) nem kérhető.

A szolgáltatás szüneteltetésekor simkártya csere szükséges lehet, melyet a Szolgáltató a székhelyén ingyenesen, vagy az előfizető kérésre futárszolgálattal térítés ellenében végzi.

Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését évente egy alkalommal, legalább 2 hónapra és legfeljebb 6 hónapra kérheti, melynek időtartamával a hűségnyilatkozat automatikusan meghosszabbodik. A szüneteltetést a szerződés megkötése után legalább 3 hónappal lehet kezdeményezni, valamint a felfüggesztés megkezdése előtt legfeljebb egy hónappal előre időzíthető és csak teljes hónapra kérhető, de ennek kezdete a hónap bármelyik napja lehet.

A szüneteltetés ideje alatt az Előfizető a szolgáltatást nem mondhatja fel, de annak ideje alatt az Előfizető csökkentett havidíjat fizet. A kérelem hónapjában a teljes havidíj fizetendő, minden további hónapban - beleértve a kérelem utolsó hónapját is - csökkentett havidíj fizetendő. A szüneteltetési kérelmet írásban az ügyfélkapuban kell benyújtani, melynek kezdetéről és végéről a szolgáltató értesítést küld.

Szerződés megszüntetése és elállás

A felmondást és az elállást az Előfizetőnek a Szolgáltató honlapján található ügyfélkapuban előre jeleznie kell, legkorábban a felmondás előtti 30. napon. Felmondáskor az Előfizető köteles minden átvett és a Szolgáltató tulajdonát képező eszközt hiánytalanul, minden tartozékával és dobozával együtt visszaküldeni (simkártya és annak keretei, mobil router, doboz, antenna, kábelek, valamint tápegység). Ha az átadott eszközök, az elállás vagy a felmondás dátumától számított 8 napon belül nem érkeznek meg a Szolgáltatóhoz, akkor az Előfizetőnek kötbért kell fizetnie. A visszaküldést az Előfizető intézi, és ennek díja őt terheli.

A szerződés megszűnésének napja:

 • ha az Előfizető nem fizetett előre szolgáltatási díjat, akkor az Előfizető által hiánytalanul visszaküldött összes eszköz és kiegészítő berendezés visszaérkezésének napja utáni 8. nap,
 • ha az Előfizető előre kifizette a szolgáltatás díjat, akkor kifizetett időszak utolsó napja.


Az előre kifizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza, hanem a szolgáltatást a kifizetett díj mértékéig leszolgáltatja. Ha az Előfizető a szolgáltatást hűségnyilatkozattal kötötte, és a bármely okból bekövetkező felmondás a hűségnyilatkozat közben történik, akkor a Szolgáltató jogosult a hűségnyilatkozatból hátralévő előfizetési díjat egy összegben kötbérként kiszámlázni, a szolgáltatás teljesítése nélkül.

Ha az Előfizető a felmondás, illetve a számla lejárat utáni 8. napon sem rendezi a tartozását, akkor a Szolgáltató jogosult kötbért követelni, valamint a behajtási folyamat elindítására, és ennek minden illetékét, költségét valamint eljárási díját az Előfizetőre terhelni. A felek kikötik azt a tényt, hogy a fizetési felszólítások megszakítják az elévülési időt.

Amennyiben a szolgáltatói felmondás vagy az előfizetői felmondás hűségnyilatkozat közben történik, akkor a korábban adott kedvezmények visszavonásra (kiszámlázásra) kerülnek

Elállásra az átvételtől számított 14 napig van lehetőség, mely időszak alatt az összes korábban megküldött eszköznek hiánytalanul és működőképesen vissza kell érkezni a Szolgáltatóhoz. Ez esetben a teljes, addig befizetett összeget 30 napon belül a Szolgáltató visszautalja az Előfizetőnek. A 14 napos elállási jog azon Előfizetőket illeti meg, akik a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülnek. Az elállással kapcsolatos további részletek a honlapon találhatók.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Előfizető kifejezetten azzal a céllal rendelte meg a szolgáltatást, hogy azt az elállási időn belül ingyen kihasználva visszaküldje, akkor a Szolgáltató az elállást elutasíthatja és az eseményt normál felmondásként kezelheti.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésével a folyamatban lévő, de még ki nem számlázott követelésekért jelen szerződésben szabályozott módon köteles a továbbiakban is helytállni, pl. kötbér, fizetési felszólítások díjai, jogi és behajtási díjak, stb.

A szerződés megszűnése után a szerződés megkötésekor befizetett utolsó havidíjat, illetve az esetlegesen fennálló túlfizetést az Előfizető az ügyfélkapuban visszaigényelheti, amennyiben azt a Szolgáltatónál más termékre vagy szolgáltatásra nem kívánja felhasználni. A visszaigénylés feltétele a tartozásmentes előfizetői számlaegyenleg. A visszautalást a Szolgáltató kizárólag bankszámlára teljesíti, a berögzített bankszámlaszám meglétének ellenőrzése és a bankszámla fenntartásának feladata és költsége az Előfizetőt terhelik. A visszautalást a Szolgáltató az erre vonatkozó igény bejelentése után 30 napon belül végzi el.

Jogviták rendezése

Az előfizetői panasz elutasítása esetén az Előfizető a Pest Megyei Békéltető Testülethez (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., levélcím: 1364 Bp. Pf. 81., tel: +36-1-269-0703) illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1135 Budapest, Lehel u. 43-47., levélcím: 1365 Bp. Pf. 270., tel.: +36-1-236-3900) vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25., levélcím: 1887 Bp. Pf. 28., tel.: +36-1-354-6000) is fordulhat.

Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdések rendezésére a szerződő felek elsődlegesen megegyezés útján kísérlik meg. Amennyiben az Előfizetővel szemben bírósági eljárásra kerül sor, akkor a felek a Budapest IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
Amennyiben az Előfizető olyan panasszal fordul bármilyen hatósághoz, amivel kapcsolatban a Szolgáltatónál még nem tett bejelentést, vagy a Szolgáltatóhoz többször jelenti be ugyanazt a panaszt ugyanabból a problémából kifolyólag, akkor ezt a Szolgáltató a fentiektől eltérően különleges eljárásként jogosult kezelni és ezekben az esetekben a Szolgáltatót külön adminisztrációs díj illeti meg.
Minden egyes tevékenység, amelyet a Szolgáltató végez külön kezelendő, és azt jogosult az Előfizetőnek azonnal kiszámlázni. A vitás kérdések rendezésének eljárása nem befolyásolja a szolgáltatás nyújtásának normál ügymenetét, azaz ha az Előfizetőnek lejárt számlatartozása van, akkor a Szolgáltató az ebben az esetben alkalmazandó szerződési pont szerint fog eljárni.

Egyéb adminisztrációs díjak

Az alábbi eljárási díjak számlázása akkor jogos és esedékes, amikor a Szolgáltató a folyamatot a fenti szerződés, illetve a lenti események alapján megkezdte, melyről az Előfizetőt nem köteles külön értesítenie.

Megnevezés Nettó (Ft) Áfa % Bruttó (Ft)
Elektronikus számlafizetési kedvezmény 500 5 525
Bankfióki pénztári befizetés 990 27 1 257
Rózsaszín csekk befizetés bankszámlára vagy postacímre 990 27 1 257
Átvezetés hibás utalás esetén 1 990 27 2 527
Pénz visszafizetés adminisztrációs díja 1 990 27 2 527
Adategyeztetés hatóságokkal 9 990 27 12 687
Szerződésmódosítási díj 3 990 27 5 067
Alaptalan számlareklamáció vagy hibabejelentés 3 990 27 5 067
Leszerelési díj rendkívüli felmondás esetén 4 990 27 6 337
Hívószám elhordozási díj 9 990 27 12 687
Fizetési felszólítás postán 1 990 27 2 527
Fizetési felszólítás sms-ben 99 27 126
Vezeték nélküli szolgáltatás visszakapcsolás (végpontonként) 3 990 27 5 067
Egyéb adminisztrációs munkadíj (félóránként) 9 990 27 12 687
Mobil szolgáltatás lekapcsolás (simkártyánként) 3 990 27 5 067
Mobil szolgáltatás visszakapcsolás (simkártyánként) 3 990 27 5 067
Szerződés felmondás visszavonási díj 7 990 27 10 147
Részletes forgalmi kimutatás 1 990 27 2 527
Fizetési meghagyás adminisztrációs díja* 20 000 27 25 400
Ügyintézési díj előfizető miatt (alkalmanként)* 10 000 27 12 700
Peresített követelés tárgyalásonként (Budapest)* 40 000 27 50 800
Peresített követelés tárgyalásonként (vidék)* 60 000 27 72 600
Végrehajtási eljárás adminisztrációs díja* 40 000 27 50 800

* Az illeték díja ezen felül fizetendő.

tax verification
Megbízható és köztartozásmentes adózó