Szerződési feltételek

Szerződés megkötése, módosítása

A szolgáltatás igénybe vételének feltétele a szerződés megkötése. A szerződés megkötése elektronikus úton, a szolgáltató internetes honlapján, a megrendeléskor történik. A szerződéskötés feltételei valamint az ehhez szükséges okmányok és dokumentumok az alábbiak:

Amennyiben a szerződést nem magánszemély köti, úgy a fenti okmányokat a cég bejegyzett képviselőjére vonatkozóan szükséges megadni, illetve ezeken felül a következő dokumentumok benyújtása szükséges:
Az előfizető a szerződést csak saját nevében kötheti, meghatalmazottat nem használhat.

A dokumentumokat megrendeléskor elektronikusan kell benyújtani, és azokat a szolgáltató zárt rendszerben tárolja. Az adatok megadásával az előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azok tartalmát a magyarországi hatóságok nyilvántartásából a szolgáltató lekérdezhesse. Amennyiben az előfizető adatai nem egyeznek a hatósági nyilvántartással, akkor a szerződés külön adminisztrációs díj megfizetése mellett, a hatóságnál nyilvántartott adatokkal jön létre.

Amennyiben a fenti okmányok nem érvényesek, lejártak vagy nem kerültek beküldésre, akkor - az előfizető értesítése mellett - a szerződéskötési kérelem felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az előfizető az okmányokat és dokumentumokat helyesen meg nem küldi. Ezek a feltételek a céges dokumentumokra is vonatkoznak.

Cégek szerződéskötése esetén kezességvállalási nyilatkozatot csak a cég bejegyzett képviselőjétől fogadunk el.

Az előfizető elfogadja, hogy a szolgáltató minden előfizetőjének egyedi áron biztosítja a termékeit és a szolgáltatásait, így mind az árakat, mind azok számítási módját, az előfizető és a szolgáltató üzleti titokként kezelik.

Az előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltató bárkitől a szerződéskötést indoklás nélkül megtagadhatja, vagy a létrejött szerződést bármikor, azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja. Ebben az esetben az előre befizetett, de fel nem használt egyenleget a szolgáltató 30 napon belül visszautalja az előfizetőnek.
A szolgáltató magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel, lakcím nélküli természetes személlyel, 18. életévét be nem töltött természetes személlyel, valamint önállóan cselekvőképtelen személlyel nem köt szerződést.
Nem természetes személy szerződő esetén a szervezet bejegyzett képviselőjére és a készfizető kezesre is ugyanezek a feltételek vonatkoznak.
A szerződés módosítása az előfizető kezdeményezésére a szolgáltató internetes ügyfélkapujában történik. A változás érintheti az előfizető személyét és a megrendelt szolgáltatást egyaránt.

Az előfizető köteles az adataiban, kapcsolattartási elérhetőségeiben, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. A gazdasági társaság előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követően ugyancsak haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató ebben az esetben a szolgáltatási díjra vonatkozóan az előfizetőtől fizetési biztosítékot kérhet. A szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban a saját, ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől és a készfizető kezestől egyaránt.

Hűségnyilatkozat

A felek a szerződést 6 hónap hűségnyilatkozattal kötik, amennyiben az előfizető csak simkártyás szolgáltatást rendel, 12 hónap hűségnyilatkozattal kötik, amennyiben az előfizető 4G-s eszközt is rendel, és 24 hónap hűségnyilatkozattal kötik, amennyiben az előfizető 4G+-os eszközt is rendel.

Szolgáltatás működése, hibabejelentés

A szolgáltatás megkezdésének feltétele a hiánytalanul megküldött dokumentumok megléte, valamint a megrendelt szolgáltatás csomagjához tartozó díjbekérő maradéktalan megfizetése. A szolgáltatáshoz szükséges eszközök átadása és a szolgáltatás megkezdésének határideje 14 nap.

A szolgáltató a szolgáltatáshoz biztosított eszközöket beállítva és tesztelve küldi meg az előfizetőnek, ezért azok a bekapcsolás után egy perccel további beállítások nélkül működőképesek.

Amennyiben az előfizető vezeték nélküli csatlakozással rendelte a szolgáltatást, akkor az ehhez szükséges kapcsolódási információ az eszköz hátoldalán vagy alján találhatók. Az előfizető kötelessége a készülékekhez küldött használati útmutató átolvasása.

Hibabejelentés előtt az előfizető kötelessége a számláinak és a befizetéseinek ellenőrzése az ügyfélkapuban, illetve saját eszközei valamint saját hálózatának vizsgálata. A teszteléshez szükséges leírást a szolgáltató a díjbekérő megfizetése után e-mail-en küldi meg az előfizető részére. Az előfizető elfogadja, hogy az előfizető hálózatának és eszközeinek beállítása, karbantartása nem a szolgáltató feladata.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközt nem a szolgáltató biztosítja, úgy ennek beállítási kérdéseivel az előfizetőnek a készülék forgalmazójához kell fordulnia.

A szolgáltató a székhelyén nem üzemeltet ügyfélszolgálatot. Az előfizető a hibabejelentést kizárólag a szolgáltató internetes ügyfélkapuján keresztül tudja benyújtani, más kommunikációs csatornán a szolgáltató semmilyen bejelentést vagy kapcsolatfelvételt nem fogad, ideértve, de nem kizárólagosan: személyesen, postán, telefonon, sms-ben, közösségi médián keresztül, stb.
A nem az ügyfélkapun keresztül érkezett kapcsolatfelvételi igényt a szolgáltató átvételi elismervény, érkeztetés, feldolgozás, tartalmi vizsgálat és válasz nélkül hagyja.
Hibaelhárítási határidők és hibás teljesítés miatti kötbér szabályok - szolgáltatástól függően - a Telenor ZRt. vagy Extranet Kft. általános szerződési feltételei szerint történnek.
Amennyiben az előfizető által bejelentett tény nem valós (pl. téves hibabejelentés), akkor a szolgáltató adminisztrációs díjat számíthat fel.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket a(z) korlatlanmobilinternet.hu címen lévő ügyfélkapuban fogadja a szolgáltató.

Felhasznált eszközök, szolgáltatás átadási pont, kötbér

Az előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a küldött eszközöket felbontja, beállítja és teszteli, ezért a termékek nem gyári, illetve bontott és visszazárt csomagolásban érkeznek.

Az előfizető tudomásul veszi, hogy a megrendeléskor kapott, és a szolgáltatáshoz szükséges eszközök a szolgáltató tulajdonát képezik (kivéve, ha az előfizető megvásárolta azokat), így azok állagmegóvása és visszaszolgáltatási kötelezettsége az előfizetőt terhelik. A szerződés felmondás normál feltétele (szolgáltatástól függően) az eszközök maradéktalan visszaszolgáltatása. Amennyiben a szolgáltató az eszközeit, valamint annak tartozékait határidőre nem kapja vissza, vagy azok fizikailag megsérültek, illetve nem működőképesek, akkor az előfizetőt a szerződés felmondás után 8 nappal a következő összegű kötbérek terhelik:

Az előfizető kötelessége, hogy a kapott eszközökre a jó gazda gondosságával vigyázzon. A túlfeszültség (pl. villám) által okozott kár az előfizető terhére esik. Az eszközök nagy értéke miatt a szolgáltató javasolja szünetmentes tápegység beszerzését és bekötését valamint vagyonbiztosítás megkötését.

A szolgáltatás átadási pontja a szolgáltató által biztosított simkártya vagy router kimenete. A szolgáltatás működéséhez szükséges alapberendezéseket (pl. telefon, tablet, számítógép, tévé, elosztók, stb.) az előfizető biztosítja, vagy a szolgáltatótól rendelheti. Az eszközök karbantartása és áramellátása az előfizető feladata.
Amennyiben az előfizető a szolgáltatótól cserére vagy meghibásodás miatt további eszközöket átvesz, azokra is a fenti pontok érvényesek.

Szolgáltatás tartalma, minőségi mutatók, szolgáltatás megfelelőség és hibás teljesítés

A szolgáltatás a honlapon meghirdetett csomag jellemzőkkel vehető igénybe, ezek változásáról a szolgáltató az előfizetőt e-mail-ben értesíti.
A korlátlan hang szolgáltatás csomag csak Magyarországon korlátlan.
A korlátlan EU hang csomag csak az EU 1-es díjzóbában korlátlan.
A korlátlan internet csomag csak Magyarországon korlátlan.
A korlátlan SMS csomag csak a Telenor hálózatában korlátlan.
Minden más igénybe vételi helyet és irányt a szolgáltató a meghirdetett árlista alapján számláz.
A szolgáltatásra vonatkozó megfelelőség és minőségi mutatók teljesítése mobilszolgáltatás esetén a Telenor ZRt., vezetéknélküli internet szolgáltatás esetén az Extranet Kft. általános szerződési feltételei szerint történik, melyek megtalálhatók a szolgáltatók honlapján.
Az általános szerződési feltételek elengedhetetlen részét képezik a szolgáltatásnak. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a szolgáltató az elmaradt hasznot, kárt vagy sérelmet nem téríti meg.
Mivel az előfizető a szolgáltatást az előfizető által üzemeltetett eszközökkel veszi igénybe, így a szolgáltató az előfizető vagyonában keletkezett kárt, értékcsökkenést, elmaradt vagyoni előnyt és a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket nem téríti.

Szolgáltatás szüneteltetése

A szolgáltatás szüneteltetése nem kérhető, csak felmondás és újra szerződésekötés. 6 hónapon belüli újra renelés esetén a szolgáltató kedvezményt biztosít az egyszeri díjból.

Számlázás és fizetés

Számlázás a tárgyhónap (számlázási időszak) elsején történik, a fizetési határidő 8 nap. A számla a megrendeléskor megadott e-mail címre érkezik, ennek fenntartása az előfizető feladata. Minden számla megtalálható az ügyfélkapuban. Számlareklamációt a számla fizetési határidejéig fogad el a szolgáltató, ezután a számla összes tételét, teljes összeggel elfogadottnak tekinti. A kifejezetten nagy eltérésű összegek kivételével jogos számlareklamáció esetén jóváírás a következő számlában történik.

A számla végösszege az elektronikus számla kedvezményt alapból tartalmazza, mely késedelmes számlabefizetés esetén a következő számlában visszavonásra kerül.

A szolgáltató a késedelmes napokra 19% vagy a jegybanki alapkamat kétszeresét (a kettő közül a nagyobbat) számítja fel a késedelmes összegekre, a tartozás és a behajtási díjak teljes kiegyenlítéséig.

8 napot meghaladó számlatartozás esetén a szolgáltatást a szolgáltató lekorlátozza. A korlátozás idejére a teljes szolgáltatási díj számlázásra kerül. A szolgáltatás korlátozása esetén lekapcsolási díj fizetendő. A számlatartozás és a lekapcsolási díj kiegyenlítése után a visszakapcsolás 5 munkanap. A szolgáltatás további korlátozása 15 napos számlatartozás után történik. A szerződés felmondása 30 napos számlatartozás után következik. Az eszközök és tartozékok visszaküldési határideje a szerződés felmondása után 8 nap, ezt meghaladóan a kötbér követelhető.

Amennyiben a szolgáltatói felmondás vagy az előfizetői felmondás hűségnyilatkozat közben történik, akkor a korábban adott kedvezmények visszavonásra (kiszámlázásra) kerülnek.

Számlatartozás esetén a szolgáltató naponta küldhet e-mail-t, kétnaponta sms-t, illetve hetente postai fizetési felszólítást az előfizető által megadott elérhetőségekre, melyeknek adminisztrációs díját az előfizetőnek felszámíthatja.

Amennyiben az előfizető a felmondás utáni 8. napon sem rendezi a tartozását és nem küldi vissza az eszközöket, akkor a szolgáltató jogosult a behajtási folyamat elindítására, és ennek minden illetékét, költségét valamint eljárási díját az előfizetőre terhelni.

A felek kikötik azt a tényt, hogy a fizetési felszólítások megszakítják az elévülési időt.

Ha az előfizető hang alapú szolgáltatást vesz igénybe és a szerződés megszűnésével szeretné elhordozni a hívószámát, akkor ez díjköteles.

Külföldön igénybe vett adatkeret (adatroaming) lefogyása esetén a Telenor ZRt. általános szerződési feltételei szerinti túlforgalmazási díjat számít fel a szolgáltató, maximum 50 EUR + ÁFA / hónap összegben, utána az adatszolgáltatás lekapcsolásra kerül, és a számlafordulóig bővítés nem kérhető.

A korlátlan hang alapú kártya a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

Az alábbi szolgáltatásokat a megrendelt díjcsomag nem tartalmazza, így azok a normál havidíjon felül kiszámlázásra kerülnek:
Az előfizető az aktuális számlaegyenlegéről az ügyfélkapuban és a számláiban talál tájékoztatást. A szolgáltatás folyamatos teljesítésű jogállása miatt a szolgáltató a számlákat azok lejárati időrendi sorrendjében egyenlíti ki, a legkorábbi lejáratúval kezdve, függetlenül attól, hogy az előfizető milyen megjegyzést küldött a fizetéshez.
Számlareklamációt az előfizető kizárólag az ügyfélkapuban nyújthat be. Ha az előfizető számlareklamációt nyújt be, akkor az általa helyesnek ítélt tételeket köteles a fizetési határidőig megfizetni.
Amennyiben az előfizető több szolgáltatást vesz igénybe, akkor ezek pénzügyi rendezését a szolgáltató összevontan kezeli, tehát lejárt számlakövetelés esetén a szolgáltató mindegyik szolgáltatást korlátozhatja.
Az előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésével a folyamatban lévő, de még ki nem számlázott követelésekért jelen szerződésben szabályozott módon köteles a továbbiakban is helytállni, pl. leszerelési díj, fizetési felszólítások díjai, jogi és behajtási díjak, stb.
Az előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a befizetése akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az a szolgáltató számlájára beazonosítható módon beérkezik.
A szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt, hogy az egyes befizetés típusok eltérő idő alatt érkeznek be a szolgáltatóhoz, melyek átlagos átfutási ideje 1-5 munkanap.
A szolgáltató az átutalással történő befizetéseket a bankszámlaszáma alapján rendeli hozzá az előfizetőhöz, így minden bankszámlaszám csak egy előfizetőhöz tartozhat. Az előfizető tudomásul veszi, hogyha egy másik előfizetőhöz rendelt bankszámlaszámról érkezik a befizetése, akkor azt a szolgáltató a másik előfizetőhöz fogja hozzárendelni. Ennek utólagos módosítása adminisztrációs díj köteles.

Árváltoztatás

A szolgáltató jogosult a szolgáltatási árait az infláció és a deviza árfolyamok mértékével, azok változásának arányában, akár havonta is módosítani. A szolgáltató az MNB és a KSH adatait veszi mértékadónak.
A szolgáltató a hűségnyilatkozat közben, illetve az előre kifizetett időszak alatt is módosíthatja az árait. Erre a szolgáltató akkor jogosult, amikor a beszállító árai, feltételei, az infláció, a devizaárfolyamok vagy a törvényi feltételek megváltoznak. Ezt a szolgáltatónak nem kell bejelentenie és igazolnia az előfizető felé. Ebben az esetben a szolgáltató kiegészítő díjat számíthat fel az előre befizetett, de még fel nem használt időszakra is.
Amennyiben az előfizető nem fogadja el az új feltételeket, akkor az értesítéstől, del gekésőbb a következ számla kibocsátásától számított 8 napon belül az átvett eszközök visszaküldésével azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és elszámolás után a szolgáltató a fel nem használt egyenleget 30 napon belül visszautalja.
A szolgáltatói egyoldalú árváltoztatás kivételével az előre kifizetett összeget a szolgáltató nem téríti vissza, hanem a szolgáltatást az előre kifizetett díj mértékéig leszolgáltatja.

Szerződés megszűntetése és elállás

A felmondást és az elállást az előfizetőnek a szolgáltató honlapján található ügyfélkapuban előre jeleznie kell.

Felmondáskor az előfizető köteles minden átvett és a szolgáltató tulajdonát képező eszközt hiánytalanul, minden tartozékával és dobozával együtt visszaküldeni (mobil szolgáltatás esetén: simkártya és annak keretei, mobil router, doboz, antenna, kábelek, valamint tápegység), ellenkező esetben kötbért kell fizetnie. A visszaküldés díja az előfizetőt terheli.

A szerződés megszűnésének napja:

Az előre kifizetett összeget a szolgáltató nem téríti vissza, hanem a szolgáltatást a kifizetett díj mértékéig leszolgáltatja.

Ha az előfizető a szolgáltatást hűségnyilatkozattal kötötte, és a bármely okból bekövetkező felmondás a hűségnyilatkozat közben történik, akkor a szolgáltató jogosult a hűségnyilatkozatból hátralévő előfizetési díjat egy összegben kötbérként kiszámlázni, a szolgáltatás teljesítése nélkül.

Elállásra az átvételtől számított 14 napig van lehetőség, mely időszak alatt az összes korábban megküldött eszköznek hiánytalanul és működőképesen vissza kell érkezni a szolgáltatóhoz. Ez esetben a teljes, addig befizetett összeget 30 napon belül a szolgáltató visszautalja az előfizetőnek. Az elállással kapcsolatos további részletek a honlapon találhatók.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy az előfizető kifejezetten azzal a céllal rendelte meg a szolgáltatást, hogy azt az elállási időn belül ingyen kihasználva visszaküldje, akkor a szolgáltató az elállást elutasítja és az eseményt normál felmondásként kezeli.

Jogviták rendezése

Az előfizetői panasz elutasítása esetén az előfizető a Pest Megyei Békéltető Testülethez (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., levélcím: 1364 Bp. Pf. 81., tel: +36-1-269-0703) illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1135 Budapest, Lehel u. 43-47., levélcím: 1365 Bp. Pf. 270., tel.: +36-1-236-3900) vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25., levélcím: 1887 Bp. Pf. 28., tel.: +36-1-354-6000) is fordulhat.

Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdések rendezésére a szerződő felek elsődlegesen megegyezés útján kísérlik meg. Amennyiben az előfizetővel szemben bírósági eljárásra kerül sor, akkor a felek a Budapest IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Amennyiben az előfizető olyan panasszal fordul bármilyen hatósághoz, amivel kapcsolatban a szolgáltatónál még nem tett bejelentést, vagy a szolgáltatóhoz többször jelenti be ugyanazt a panaszt ugyanabból a problémából kifolyólag, akkor ezt a szolgáltató a fentiektől eltérően különleges eljárásként jogosult kezelni és ezekben az esetekben a szolgáltatót külön adminisztrációs díj illeti meg. Minden egyes tevékenység, amelyet a szolgáltató végez külön kezelendő, és azt jogosult az előfizetőnek azonnal kiszámlázni.

A vitás kérdések rendezésének eljárása nem befolyásolja a szolgáltatás nyújtásának normál ügymenetét, azaz ha az előfizetőnek lejárt számlatartozása van, akkor a szolgáltató az ebben az esetben alkalmazandó szerződési pont szerint fog eljárni.

Egyéb adminisztrációs díjak

Az alábbi eljárási díjak számlázása akkor jogos és esedékes, amikor a szolgáltató a folyamatot a fenti szerződés, illetve a lenti események alapján megkezdte, melyről az előfizetőt nem kell külön értesítesítenie.

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó
Elektronikus számlafizetési kedvezmény500 Ft5%525 Ft
Bankfióki pénztári befizetés990 Ft27%1 257 Ft
Rózsaszín csekk befizetés bankszámlára990 Ft27%1 257 Ft
Rózsaszín csekk befizetés postacímre990 Ft27%1 257 Ft
Átvezetés hibás utalás esetén1 990 Ft27%2 527 Ft
Pénz visszafizetés adminisztrációs díja1 990 Ft27%2 527 Ft
Adategyeztetés hatóságokkal9 990 Ft27%12 687 Ft
Szerződésmódosítási díj3 990 Ft27%5 067 Ft
Alaptalan számlareklamáció vagy hibabejelentés3 990 Ft27%5 067 Ft
Leszerelési díj rendkívüli felmondás esetén4 990 Ft27%6 337 Ft
Hívószám elhordozási díj9 990 Ft27%12 687 Ft
Fizetési felszólítás postán1 990 Ft27%2 527 Ft
Fizetési felszólítás sms-ben99 Ft27%126 Ft
Vezeték nélküli szolgáltatás visszakapcsolás (végpontonként)3 990 Ft27%5 067 Ft
Egyéb adminisztrációs díj, félóránként9 990 Ft27%12 687 Ft
Mobil szolgáltatás lekapcsolás (simkártyánként)3 990 Ft27%5 067 Ft
Mobil szolgáltatás visszakapcsolás (simkártyánként)3 990 Ft27%5 067 Ft
Szerződés felmondás visszavonási díj7 990 Ft27%10 147 Ft
Részletes forgalmi kimutatás1 990 Ft27%2 527 Ft
Fizetési meghagyás adminisztrációs díj*20 000 Ft27%25 400 Ft
Ügyintézési díj előfizető miatt (alkalmanként)*10 000 Ft27%12 700 Ft
Peresített követelés, tárgyalásonként (Budapest)*40 000 Ft27%50 800 Ft
Peresített követelés, tárgyalásonként (vidék)*60 000 Ft27%76 200 Ft
Végrehajtási eljárás adminisztrációs díj*40 000 Ft27%50 800 Ft

* Az illeték díja ezen felül fizetendő.

Budapest, 2020-05-30 14:44:15